NaPrezent

 

 

 


I. Postanowienia ogólne

 

Witryna internetowa NaPrezent.pl działająca pod adresem internetowym www.NaPrezent.pl prowadzona jest przez firmę NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach ul. Łaska 3/5 85-200 Pabianice NIP: 731-18-66-975

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: webmaster@naprezent.pl, nr telefonu: 513108411.   

 

 

II. RODO - Dane osobowe

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach.

 

2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podał zapisując się do newsletter’a.

Nie przekazujemy żadnych danych użytkowników podmiotom trzecim.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

https://uodo.gov.pl/pl/131/224

 

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi powiadomień - newsletter.

 

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

 

 

III. Postanowienia końcowe

 

1. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 

 

2. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści witryny.

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://www.naprezent.pl/sklep/pl/content/3-regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

 

4. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www.naprezent.pl/sklep/pl/content/3-regulamin.

 

5. Wszelkie problemy można zgłaszać do Operatora portalu na adres: webmaster@naprezent.pl

  

6. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.NaPrezent.pl/regulamin i zapisać go na własnym nośniku.

 

7. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

8. Regulamin sporządzono i udostępniono Klientom w polskiej wersji językowej.

 

Link do pobrania powyższego regulaminu w formacie PDF:

 

 

Pobierz jako PDF