NaPrezent.pl       

I. Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy NaPrezent.pl działający pod adresem internetowym www.NaPrezent.pl prowadzony jest przez  firmę NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach Ul. Łaska 3/5 85-200 Pabianice NIP: 731-18-66-975

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: webmaster@naprezent.pl, nr telefonu: 513108411.   

 

 II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

 

 1. Operator portalu za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: NaPrezent.pl oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności e-papierosów, zegarków,portfeli,biżuterii srebrnej i złotej (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet. 

 

 2. Stroną umów zawieranych z Operatorem portalu, w związku ze sprzedażą realizowaną w sklepie internetowym, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”). 

 

 3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony http://www.NaPrezent.pl

 

 4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Operatora portalu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).

 

 5. Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby:

 

a) w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Unii Europejskiej, za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, przy odbiorze Towaru;

 

b) wyłącznie w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU.pl. (PayU.pl  to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie www.NaPrezent.pl kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez PayU S.A.. z siedzibą w Poznaniu, która gwarantuje jej bezpieczeństwo.),

 

c) w przypadku wszystkich zamówień przez system płatności elektronicznych PayPal. 

 

 6. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: 

 

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

 

b) w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej,

 

c) w przypadku zamówień dotyczących Towarów, o których mowa w ust. 9, z płatnością gotówką przy odbiorze - z dniem określonym jako dzień dostępności Towaru,  a w przypadku pozostałych sposobów płatności - najwcześniej w dniu określonym jako dzień dostępności Towaru i nie wcześniej niż w chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej.

 

 7. Do każdego zamówienia, według dyspozycji Klienta, wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny.

 

 8. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Towarów. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

 

 9.Operator zastrzega, że w przypadku chwilowej niedostępności towaru, o której ma wiedzę, zamieszcza w sklepie internetowym informację, od jakiego dnia towar będzie dostępny.

 

 III. Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.Naprezent.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

 

 2. Cena podana przy Towarze w walucie wybranej przez Klienta przy składaniu zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

 

3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

 

 4. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.NaPrezent.pl/dostawa

 

 IV. Warunki dostawy Towaru

 

1. Towary wysyłane są przez Sklep niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt. II.6. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Towaru. W każdym przypadku Sklep dokłada wszelkich starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

 

 2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (wyłącz nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub firmy kurierskiej, przy czym Klient, którego zamówienie ma być zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy. 

 

 3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska - przesyłka priorytetowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: do 2 dni roboczych, firma kurierska poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: według informacji udostępnionych przez firmę kurierską).   

 

 V. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 

 2. W razie odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, nalżą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 3. Klientom którzy nie są konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

 VI. Reklamacje

 


1. Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania na adres Operatora portalu (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Reklamowane produkty Klient wysyła na własny koszt. Sklep prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz co najmniej kopię faktury VAT lub paragonu. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji. 

 

 2. . Operator portalu ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.

 

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, albo naprawiony (zgodnie z żądaniem Klienta), a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru, skorzystać z innych uprawnień określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.

 

4. Postanowienia ustępów poprzedzających nie znajdują zastosowania w stosunkach pomiędzy Operatorem portalu a Klientami nie dokonującymi zakupów jako konsumenci w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy.

 

 

 

VII. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma NaPrezent.pl z siedzibą w Pabianicach

 

2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podał dokonując zakupu albo rejestracji w sklepie internetowym, tj.: imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i sporządzania i przesyłania faktur VAT, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

 

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 

 

2. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.esmokingworld.com/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

 

 4. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www.naprezent.pl/sklep/pl/content/3-regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, a zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 5. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora portalu na adres: webmaster@naprezent.pl

 

6. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sklepem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora portalu, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 7. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.NaPrezent.pl/regulamin i zapisać go na własnym nośniku.

 

 8. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

 9. Regulamin sporządzono i udostępniono Klientom w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej, jednakże w razie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami lub wątpliwości interpretacyjnych co do znaczenia poszczególnych zapisów Regulaminu, rozstrzygająca jest wersja polska.